תקנון האתר

כללי

האתר yaeladmoni.com משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים של המותג.

לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות למייל yaeladmoni8@gmail.com או לטלפון 0512532004.

2. השם " Yael Admoni" מתכוון לבעלי האתר ולמפעיליו.

3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

4. המוצרים המופיעים באתר משווקים גם למספר חנויות ברחבי הארץ.

5. המחיר המצוין ליד כל מוצר הינו המחיר הנקוב לאותו המוצר. כל המחירים המוצגים

באתר www.yaeladmoni.com כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.

6. אין כפל מבצעים והנחות.

7. גולש המבצע פעולה באתר yaeladmoni.com (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "רוכש"), מצהיר עצם ביצוע הרכישה כי הוא מודע, מכיר ומסכים לכל הפרטים הרשומים בכל הסעיפים השונים בתקנון אתר yaeladmoni.com וחלים על כל מבצע הפעולה דרך אתר yaeladmoni.com. מבצע הפעולה מסכים למפורט בתקנון האתר ובסעיפים השונים ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישהכנגד yaeladmoni.comו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות yaeladmoni.comו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

8. פרטי מבצע הפעולה כפי שהוזנו במערכת yaeladmoni.com ישמשו את מפעילי האתר לשימוש פנימי בלבד, פרטי מבצע הפעולה לא יעברו על ידה לכל גורם אחר. פרט להעברת פרטי מבצע הפעולה לחברת האשראי לצורך קבלת אישור לביצוע עסקת רכישה. מבצע הפעולה מודע ומסכים לכך שפרטיו מצויים במערכת yaeladmoni.com.

על פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, אך ללא מסירת פרטיך האישיים באתר לא נוכל לחזור אליך ולהשלים את השרות.

9. מערכת yaeladmoni.com מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המתבצעת בyaeladmoni.com, הרשום במערכת יהווה ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת רכישה.

אנא קרא את תקנון האתר במלואו, כיוון שתקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכול דיון בינך ובין yaeladmoni.com. אם אינך מסכים לחלק מהתנאים ו/או לפרט מסוים בתקנון, אנא אל תבצע כל פעולה נוספת באתר.

ביצוע ההזמנה:

10. ביצוע הזמנת מוצר כרוך במעבר של מספר שלבים כפי שמפורטים באתר yaeladmoni.com יש לבחור את המוצר המבוקש, מידתו, צבעו, וסוג המשלוח, יש להזין את פרטי המשתמש, כולל דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת למשלוח ופרטי התשלום. רק לאחר מעבר דרך כל שלבי הרכישה וסיום תהליך הרכישה יקבל המשתמש מספר הזמנה ויהפוך ל"מבצע פעולה". מסירת פרטים שגויים עלולה לעקב או אף למנוע את אספקת המוצר שהזמין "מבצע הפעולה". במקרה והמוצר יחזור אלינו לאחר שנשלח אל "מבצע הפעולה" וזאת עקב מסירתפרטים חלקיים ו/או שגויים יחויב "מבצע הפעולה" בגין המשלוח.

11. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין. yaeladmoni.com ו/או מי מטעמו איננו אחראי לטעות בביצוע רכישה הנגרמת עקב הזנת פרטים שגויים או פרטים אחרים על ידי הרוכש במערכת.

12. הזמנת "מבצע הפעולה" תכנס לתוקף רק לאחר שיובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר לyaeladmoni.com, אנו נבצע בדיקה מהירה של פרטי "מבצע הפעולה" על מנת לוודא כי התשלום אושר על ידיחברות כרטיסי האשראי. רק לאחר שנקבל אישור קבלת תשלום מחברת האשראי ההזמנה תיכנס לתוקף.

13. הזנת פרטי המשתמש באתר איננה מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של yaeladmoni.com, רקמשתמש שיאשר קבלת דיוור במקום המתאים לכך באתר יקבל במייל דיוור שיווקי מyaeladmoni.com.

14. משלוח דואר אלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה באתר yaeladmoni.com ואינו מחייב את החברה. רק הרשום במחשב החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולה.

15. אם יחול שיבוש בקליטת אחד מהפרטים שנמסרו על ידי "מבצע הפעולה" ו/או טעות בתמונתם, תיאורם,עלותם ו/או כל פרט אחר יהיה yaeladmoni.com רשאי לבטל את ההזמנה של "מבצע הפעולה" ועלות הרכישה תוחזר ל"מבצע הפעולה" במלואה. במקרה כזה "מבצע הפעולה" לא ישא בכל תשלום נוסף בגין הזמנה שבוטלה.

16. אספקת המוצר תעשה לכתובת אותה ציין הרוכש בעת הרכישה.

17. מוצר שאזל מהמלאי; האתר הינו דינאמי, מוצרים לעיתים אוזלים מהמלאי, על אף שהם עדיין נמצאים באתר.

במקרה שמבצע הפעולה הזמין מוצר שאינו נמצא במלאי אנו ניצור עימו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון שמסר מבצע הפעולה בעת ביצוע ההזמנה, ונעדכנו כי המוצר שהזמין אזל מהמלאי.

18. במקרה שמוצר אזל מהמלאי אין אנו מתחייבים לספק אותו, מבצע הפעולה יוכל לבחור בין זיכוי כספי מוחלט עבור מוצר שהזמין והתשלום עבורו התקבל, אך המוצר אזל מהמלאי, או החלפת המוצר שהזמין והתשלום עבורו התקבל על פי השווי הכספי של אותו המוצר במוצר אחר באותו שווי כספי למוצר אחר הנמצא במלאי. 

בכל מקרה,במקרה של שמוצר שאזל מהמלאי או במקרה של החזרת מוצר, Yael Admoni או מי מטעמה לא יהיו אחראייםולא ישאו בכול סוג של נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד) שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזקבגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

19. חיוב "מבצע הפעולה" עקב רכישה שביצע באתר יתבצע רק לאחר שנוודא כי המוצר נמצא במלאי והוא זמיןעבור "מבצע הפעולה"

20. במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה, לצורךהשלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני ו/או באמצעות דואר אלקטרוני עם yaeladmoni.comעל מנת להסדיר את התשלום בגין העסקה, המוצרים אותו הזמין הלקוח ישלחו ליעדם רק לאחר אישור התשלוםמחברות האשראי ו/או יובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל Yael Admoni, דרך אחד מאמצעי התשלוםהאחרים העומדים לרשות הרוכש. והיה ולא הסדיר מבצע הפעולה את התשלום בתוך 3 ימים ממועד קבלתההודעה על סירוב חברת האשראי להעביר את התשלום כפי שהוא, יהיו yaeladmoni.com זכאים לבטל אתהזמנתו.

21. במקרה כמו האמור בסעיף הקודם זמן האספקה ימנה רק לאחר שהובטח כי התשלום בגין הרכישה עבור
במלואו ל Yael Admoni.

22. חשוב לציין, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור,ימנה ימי האספקה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרתהאישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה,תהיה yaeladmoni.com זכאית לבטל את ההזמנה.

מוצרינו:

23. yaeladmoni.com מציעה את מוצריה לרכישה באתר החברה, בעלות ובתנאים שתראה לנכון, ועל פי שיקולדעתה הבלעדי. yaeladmoni.com זכאית להוסיף או לגרוע מוצרים על אלו המוצעים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתראה לנכון. בנוסף זכאית yaeladmoni.com לקבוע את עלות המוצרים, הכמויות מכל מוצר ואופן הרכישה על פי הנכון בעיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

24. חלק ממוצרי yaeladmoni.com המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן .האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על היצרן ולא על yaeladmoni.com. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד yaeladmoni.comו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות אלו אלא ליצרן בלבד.

25. לגבי מבצעים המתפרסמים באתר מעת לעת – הצעת המוצר בעלות המפורטת במבצע תהיה בתוקף רק במשך התקופה המפורטת בתנאי המבצע (במשך תקופת המבצע בלבד.).

מדיניות החזרת מוצרים:

26. אנו מספקים החזר כספי מלא עבור פריטים כאשר: הפריטים במצב שמאפשר את מכירתם וכל תוויות הבגדמחוברות. הפריטים אינם נלבשו, כובסו או נפגעו. חשבונית קבלה מקורית מוצגת כהוכחה לרכישה הפריטים פגומים (פרט לפגמים שנעשו בבגד לאחר רכישתו).

מדיניות ביטול

27. אנו עושים את מרב המאמצים על מנת לתת תאור אמיתי, נכון ומדויק למוצר ולמחירו. אך קורה וחלות טעויות בתיאור המוצרים ו/או במחיריהם. במקרה כזה אנו ניידע את המבצע הפעולה על הטעות. במקרה כזה ללקוח תהיה אפשרות לשנות את הזמנתו או לבטלה. במקרה כמו המתואר בסעיף זה, yaeladmoni.com אינה מתחייבת לספק את המוצר.

28. המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה וכדין.

29. זיכוי כספי בתום 14 ימים מקבלת המוצר או מקבלת פרטי העסקה הכל לפני חוק ותקנות הגנת הצרכן.

החלפה תתאפשר תוך 14 יום ממועד הרכישה והוצאת החשבונית. פרטי סוף עונה ו/או עונות קודמות תוך 7 ימים ממועד הרכישה. אפשרות החלפה תתאפשר כאשר המוצר יוחזר על חשבון הרוכש כשהוא במצב חדש ו/או לא נפגם, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה רשאי לקבל החלפה. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.

30. יובהר כי על פי הנחיות משרד הבריאות לא ניתן להחזיר או להחליף הלבשה תחתונה או בגדי ים.

31. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס’ 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.

32. הביטול ייעשה באמצעות מייל לחברה, הודעה לוואטסאפ ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.

33. ביטול ההזמנה כפוף כי הלקוח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש ו/או ללא פגם, תקין וללא שימוש כלל. הכל בהקשר לנסיבות של המוצר שנמכר.

34. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.

35. במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהוויתם במציאות למרות המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד.

36.במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק בכתב ולהעבירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא ו/או יתאפשר לבית העסק לתקנו אך לא תקום עילה לפיצויים.

37. במקרה שבו הרוכש בחר להחזיר את המוצר ל Yael Admoni והחזרת המוצר נעשית על פי הפרטים שתוארו בסעיפים 35-36 ואושרו על ידי Yael Admoni יוכל הרוכש לקבל את כספו בחזרה או להחליף את המוצר במוצר אחר באותו שווי כספי, ללא תשלום נוסף. מעבר לכך הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה ו/או החזרת מוצר.

38. מוצר שיוחזר לחברת Yael Admoni שלא עקב פגם, יעשה בתוך פחות מ: 14 ימי עבודה אך ורק כשהוא באריזתו המקורית ועדיין לא נפתח, הרוכש יוכל להחזירו ולקבל את שוויו הכספי של המוצר או את הזכות להחליפו במוצר אחר באותו שווי כספי של המוצר המוחזר.

39. מוצר שיוחזר לחברת Yael Admoni שלא על פי אחד מהתנאים הרשומים לעיל לא יחייב את Yael Admoni לקבלו בחזרה, לביטול העסקה לא יהיה תוקף, ולא יחייב את Yael Admoni להחזיר את שוויו הכספי לרוכש המחזיר את המוצר.Yael Admoni שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט באם הרוכש עמד בכל אחד מהתנאים המצוינים לעיל להחזרת מוצר. במידה ועל פי שיקול דעת Yael Admoni לא עמד הרוכש בכל תנאים שפורטו לעיל Yael Admoni לא תסכים לקבל את המוצר בחזרה, או שתוכל לתבוע את נזקיה מהרוכש, ולא תזכה את הרוכש בשוויו הכספי.

40. החלפת מוצר פגום במוצר זהה מותנת בהימצאות המוצר במלאי.

41. החזר כספי לרוכש, במידת הצורך, יתבצע באמצעות צ'ק או החזר כספי לאותו כרטיס אשראי דרכו בוצעה הזמנת המוצר. וכל זאת בכפוף לדרכי הפעולה ולוחות הזמנים של חברת האשראי.

42. חשוב לזכור: ביטול עסקה על ידי הרוכש יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. 

ביטול עיסקה ע”י בעל האתר

43. במצב בו אזל המלאי של המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.

44. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע”פ שיקול דעתה.

45. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.

46. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע”פ הפרטים שמילא.

47. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.

תשלום:

48. החיוב בגין מוצר שנרכש על ידי הרוכש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי ותנאיה, מייד לאחר רכישת המוצר על ידי הרוכש, ולפני אספקת המוצר לרוכש.

49. הרוכש יכול ליצור קשר עם yaeladmoni.com דרך דף צור קשר ו/או באמצעות הטלפון לצורך העברת פרטי התשלום לשם חיוב כרטיס האשראי, שלא דרך האתר.

50. ניתן לפנות ל yaeladmoni.com על מנת להסדיר תשלום עבור המוצר באמצעים אחרים כמו צ'יק או מזומן.

51. כל המוצרים הנמכרים באתר yaeladmoni.com הינם חדשים, באריזתם המקורית. בנוסף ,ב Yael Admoni אנו מוודאים כי המוצרים עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. עם כל זאת, האחריות לשימוש במוצרים הם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. לכן, בשום נסיבות לא תחול על yaeladmoni.com ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכול סוג עקב השימוש במוצרים.

52. התשלום בגין דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית yaeladmoni.com לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

הכשרות לבצע פעלת רכישה באתר:

53. הרכישה באתר היא חופשית ואינה מוגבלת עבור כל מי שעונה על הפרטים בפסקה זו.

54. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים למכירה באתר yaeladmoni.com ו/או כל גוף משפטי,המאוגד ו/או הרשום כדין בישראל, והמוסמך לבצע פעולת רכישה של מוצרים המוצעים ב yaeladmoni.com רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי התקנון הנ"ל.

55. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את yaeladmoni.com.

56. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.

57. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

58. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

59. המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי.

60. yaeladmoni.com יהא רשאית, למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר, ו/או לחסום פעולות של משתמש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

משתמש שהפר את אחד מתנאי תקנון האתר.

משתמש שביצע עברה ו/או מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

משתמש שמסר פרטים שגויים במתכוון באתר ו/או בטלפון.

מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב yaeladmoni.com ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.

בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רוכש ב yaeladmoni.com לצד ג' ו/או לסחור בו.

אספקת המוצרים:

61. זמן האספקה של המוצר תלוי בסוג המשלוח אותו יבחר מבצע הפעולה בעת ביצוע הרכישה, ובהתאם לזמן האספקה של דואר ישראל, בכפוף לתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל, יחד עם זאת, אנו מתחייבים לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה (ימי העבודה הם ימי א'-ה', למעט ימי שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג, חגים, מועדים ושבתונים) מרגע שהובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר לyaeladmoni.com, ספירת ימי העבודה מתחילה מסוף יום העבודה שבו הובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל yaeladmoni.com.

62. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש או למקבל הסחורה על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, yaeladmoni.com תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד yaeladmoni.com ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

63. מסירת פרטים שגויים עלולה לעקב או אף למנוע את אספקת המוצר שהזמין מבצע הפעולה.

64. yaeladmoni תספק את המוצר שאותו הזמין מבצע הפעולה, לכתובת בישראל, שנמסרה בעת הרכישה.

65. yaeladmoni.com תספק רק מוצר שהתשלום עבורו שולם במלואו, באמצעות אחד מאמצעי התשלום שפורטו לעיל.

66. yaeladmoni לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה, ו/או לאי-אספקה הנגרם כתוצאה מכוח עליון, מלחמה, ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של yaeladmoni.com לרבות שביתות, השבתות וכדומה ו/או עקב שיבושים באספקה ו/או בשירות שיגרמו ע"י דואר ישראל.

67. מעת מסירת המוצר לדואר ישראל אין ל yaeladmoni.com אחריות נוספת כלפי מבצע הפעולה, yaeladmoni.com לא ישא באחריות כלפי הרוכש ו/או מקבל המשלוח בגין כל נזק שייגרם לרוכש ו/או למקבל המוצר עקב איחורים באספקה, תקלות או שיבושים באספקה, וזאת בתנאי שרשם את הכתובת שנמסרה בעת הרכישה. במידה ויתברר ל yaeladmoni.com כי אין באפשרותה לספק את המוצר הנרכש לרוכש, וזאת במסגרת האמצעים הרגילים, ו/או היא איננה מסוגלת להבטיח כי המוצר יגיע בצורה ניאותה לכתובת המשלוח ו/או לרוכש ו/או למקבל המוצר, תהיה yaeladmoni.com רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

68. באזורים מוגבלים לגישה ביטחונית yaeladmoni.com תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.

69. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה (הובלה לקומות גבוהות ללא הימצאות מעלית בבניין, ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים) ו/או משלוח מחוץ לישראל, אספקת מוצרים באמצעים אחרים מלבד אלו המפורטים באתר אפשרית בתיאום מראש ובעלות נוספת מהעלויות המפורטות באתר, לאחר תיאום מול צוות האתר yaeladmoni.com, הרוכש יכול ליצור קשר עם yaeladmoni.com דרך דף צור קשר ו/או באמצעות הטלפון לצורך תיאום משלוח באמצעים אחרים.

70. במקרה שהרוכש מעוניין להחזיר את המוצר (ראה מדיניות החזרת מוצרים) עליו להחזיר את המוצר ל yaeladmoni.com על חשבונו ובאריזתו המקורית, שלם, נקי, וללא פגע.

71. בעת אספקת המוצר, רשאית yaeladmoni.com לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל הכרטיס על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

פרטים נוספים:

72. האתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי yaeladmoni.com ו/או מי מטעמו בגין טיב ואופי השירות, יכולותיו, מגבלותיו, ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

73. yaeladmoni.com רשאית לשנות את תנאי תקנון על פי שיקול דעתה, להוסיף /ואו לגרוע מהוראות התקנון
ללא הודעה מקדימה. כל עסקת רכישה כפופה להוראות תקנון האתר כפי שפורסם באתר ושהיה בתוקף בזמןהרכישה.

74. הודעות יעברו לרוכשים במהלך ועם תום ביצוע פעולות הרכישה. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני או בפקס או בדואר תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

75. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה yaeladmoni.com רשאית, אך לא חייבת, לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

76. על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 3%, רשאית yaeladmoni.com להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

77. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" יהא נבצר מ yaeladmoni.com לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיה yaeladmoni.com רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים. כולם או חלקם. כוח עליון בראש סעיף זה מתכוון גם למקרים הבאים: תקלות במחשב, תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכת תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

78. לא תהיה לכל משתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר, מפעילו, העובדים בחברה ו/אומי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות של בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. בשום נסיבות לא תחול על yaeladmoni.com ו/או yaeladmoni.com מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזקין עונשים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג.

79. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

80. ניתן לפנות לנציגי השירות של yaeladmoni.com בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות בנושא מידע הקשור למוצרים, בנוגע למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

אבטחת המידע:

81. yaeladmoni.com השקיעה משאבים רבים ביצירת אתר זה ומערכת אבטחת המידע והשמירה על פרטיותהמשתמש באתר. התקשורת מול המשתמש פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL. פרוטוקול זה הוא תקןרב עולמי, ומאפשר את הצפנת המידע בין השרת לדפדפן המשתמש.

82. אנו מתחייבים לעשות את מירב המאמצים למען שביעות רצון המשתמש, אך קורה וחלות הפרעות בשירותהניתן באתר. אין אנו מתחייבים שהשירות לא ייפגע ו/או יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישהבלתי מורשית למחשב yaeladmoni.com נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות כאלו בחומרה, בתוכנה או בקוויהתקשורת לאתר האינטרנט, אצל yaeladmoni.com או מי מטעמו ו/או ספקיו. המשתמשים באתר מצהירים כי לאתהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

83. yaeladmoni.com נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון yaeladmoni.com לא תהיה אחראית לכול נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא ורשה.

זכויות לגבי האתר:

84. הקניין הרוחני באתר זה, כולל זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפונטים וכיוצא באלה, לרבות עיצוב האתר, היישומים, התמונות, הקבצים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיה, האייקונים, התהליכים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של yaeladmoni.com או של צדדים שלישיים ש yaeladmoni.com קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

85. אין בעצם הכניסה לאתר בכדי להעניק היתר ו/או רישיון ו/או זכות כלשהי בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. yaeladmoni.com שומרת על כל זכויותה וקניינה בתכולת האתר.

86. כל מידע ו/או תצוגה המופיע באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לגו, ובנוסף עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של yaeladmoni.com ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ,לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המוצגים באתר, אלא אם כן yaeladmoni.com נתנה את הסכמתה בכתב, לנושא זה, וכל זאת לפני ביצוע הפעולה.